Servicios

Exposició Pública Aprovació Modificat (actualització preus mercat) projecte urbanització Vials Ampliació IES VILAPLANA

Publicació DOGV de data 29/11/2022 - Anunci Exposició Pública Modificat Projecte (actualització preus) Urbanització de Vials en l'Entorn de l'IES José Vilaplana, Fase I

Anunci Exposició Pública Modificat Projecte (actualització preus) Urbanització de Vials en l'Entorn de l'IES José Vilaplana, Fase I

Decret Alcaldia 2927/2022 de 15/11/2022 - Exposició Pública Aprovació Modificat (actualització preus mercat) projecte urbanització Vials Ampliació IES VILAPLANA

Projecte Urbanització Vials Entorn IES JOSE VILAPLANA Fase I (Octubre 2022)

Exposició Pública Aprovació Inicial Projecte d'Expropiació Forçosa per a l'Ampliació del Cementeri de Vinaròs

Anunci Exposició Pública Aprovació Inicial Projecte d'Expropiació Forçosa per a l'Ampliació del Cementeri de Vinaròs

Certificat Ple de data 24/11/2022 - Aprovació Inicial Projecte d'Expropiació Forçosa per a l'Ampliació del Cementeri de Vinaròs

Annexe. Valoració parcel·les 2 i 3 polígon 28  Ajuntament de Vinaròs

Projecte Expropiació Refós

Exposició Pública Estudi Detall per a la reodenació de volums en un solar edificat amb naus industrials junt al a l'Estudi d'Integració Paisagística - ALGICOCINA SL

Enquesta

Estudi detall reordenació de volumns, augment de l'altura total de la cornisa

Acord Plenaria de la Corporació de data 26/01/2023 - Suspensió atorgament de llicències i programacions en l'àmbit de la UE2R16 - Els Cossis

Acord Plenaria de la Corporació de data 26/01/2023 - Suspensió atorgament de llicències i programacions en l'àmbit de la UE2R16 - Els Cossis

Exposició Pública Estudi Detall per a la reordenació de volúmens en la parcel·la situada a l'Avinguda Francisco José Balada 235 (referència cadastral 8674517BE8887S0001IJ) - PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SLU

Decret Alcaldia 1001/2023 de 17/04/2023 - Exposició Pública Proposta Estudi de Detall per a la reordenació de volúmens en la parcel·la situada a l'Avinguda Francisco José Balada 235 (referència cadastral 8674517BE8887S0001IJ) - PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SLU

Memòria Estudi de Detall de la Parcel·la situada a l'Av. Francisco José Balada 235 de Vinaròs - Març 2023

Exposició Pública Estudi Detall Solar al Carrer Joan Fuster 13 - Construcció 4 Vivendes Unifamiliars Apariades - Peral Mariño SL (en tràmit d'aprovació)