Servicios
 1. Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) actualitzat.

  Visor de Planejament Actualitzat

  • Visor (només és necessari la primera vegada)

   Visor Actualitzat https://www.autodesk.com/products/design-review/download

   Planejament Ordenació

   És necessari descarregar-se el visor i el pla per a poder consultar-lo al teu equip. 

   El planejament  reflectit al visor té caràcter informatiu. La seva actualització es produeix conforme s'aproven les modificacions del Pla de manera que caldrà acudir al tràmit d'aquests instruments publicat en aquesta web, per obtenir la informació amb validesa jurídica.
  • En aquest visor s'actualitza l'estat respecte al planejament dels diferents instruments de desenvolupament continguts en programes. La resolució dels programes esmentats pot suposar el retorn del planejament al seu estat inicial si així ho determina l'òrgan competent.

  Normativa Urbanística PGOU vigent (refós)

  Fitxes de Planejament i Gestió Actualitzades

  Catàleg de Béns i Espais Protegits

 2. Modificacions del PGOU 2001.

 3. Instruments de planejament de desenvolupament vigents.

 4. Programes d'Actuació (PAI,PAA)

 5. Programes i instruments en tràmit de aprovació o  desenvolupament - Suspensió de llicències

 6. Últimes Resolucions/Acords

 7. Catàleg d'arbres monumentals.

 8. Paratge Natural Serra de l'Ermita

 9. Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)

 10. Estudio de Inundabilidad Servol -Casco Urbano -Sustituye cartografia Patricova en el ámbito