Servicios
  1. Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) actualitzat.

  2. Modificacions del PGOU 2001.

  3. Instruments de planejament de desenvolupament aprobats.

  4. Programes i instruments en tràmit de desenvolupament

  5. Catàleg d'arbres monumentals.

  6. Paratge Natural Serra de l'Ermita